شید


ساده

این شیددر حالت افتاده بدون چین و کاملا صاف دیده می‌شود و هنگام جمع شدن تنها قسمت پایین شید به صورت پیلی‌هایی تا خورده به روی هم قرار می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که انواع شید بیشتر مناسب پنجره‌های کشویی و یا به بیرون باز شو است. برای سفارش پرده با مدل شید ساده این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب

شالی

این شید در حالت افتاده بدون چین دیده می‌شود و قسمت پایین آن به صورت یک منحنی قرار می‌گیرد. در مدل شالی امکان قرار گرفتن دو  شید کنار هم وجود ندارد. به خاطر داشته باشید که انواع شید بیشتر مناسب پنجره‌های کشویی و یا به بیرون باز شو است. برای سفارش پرده با مدل شید شالی این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب

مطبق

این شید در حالت افتاده نیز دارای پیلی‌های تا خورده به روی هم می‌باشد. به خاطر داشته باشید که انواع شید بیشتر مناسب پنجره‌های کشویی و یا به بیرون باز شو است. برای سفارش پرده با مدل شید مطبق این قسمت را دنبال کنید.

انتخاب